خواص بادام

مقالاتخواص بادام

خواص بادام

به فارسی بادام نامند؛ ثمری است بری و بستانی و کوهی می‌باشد و هر واحد شیرین و تلخی دارد شیرین را لوزالحلو و به فارسی بادام شیرین نامند. درخت آن به قدر درخت انار و به و پوست آن مایل به سرخی و تیرگی و گل آن سفید و در میان آن ریزه های زرد رنگ و برگ آن پهن تر مستدیر نرم و درخت بستانی آن بعد از غرس در سال سوم و چهارم ثمر می آورد و مدتی می ماند و ثمر آن را سه پوست می باشد.
طبیعت آن در اول گرم و تر و معتدل نیز گفته‌اند و روغن آن معتدل در گرمی و سردی و بغایت مرطب دماغ خصوص تازۀ آن
بادام سرشار از چربی، مواد پروتئینی، مواد معدنی(کلسیم، آهن، فسفر) و ویتامین ب بوده و تقریباً ۵ درصد آب ۱۹ درصد پروتئین ۵۴ درصد چربی ۱۶ درصد مواد قندی ۲ درصد فیبر به اضافه کلسیم، آهن و ویتامین  های دیگر است. خواص آن بازکنندگی و حافظ نیروهای بدن است حفظ آن از حیث جوهر دماغ به خصوص در ترکیت با نباتات است و پاک کننده اعضاء داخلی و مقوی بینائی و ملین طبع است. شیرۀ آن با شکر برای رفع سرفه و گرفتگی سینه و حنجره و آسم و ذات الجنب و خونریزی نافع است. در ترکیب با سایر  داروهای مناسب برای قطع سرفه و تقویت لثه و دندان و ملین اعضاء داخلی و شکم و برای زخم امعاء و مثانه و اسهال های توأم با استفراغ که از رطوبت معده به وجود آمده باشد مفید است. متعادل کننده شدت بول است و با شکر از لحاظ  غذائیت غنی و با انجیر نیز ملین و برای قولنج نافع است. مربای بادام در تغذیه و چاق نمودن و اصلاح اعمال کلیه نیکو و قوی است و بوداده آن مقوی معده و قابض و دافع سستی آن و مقوی باه است. میوۀ تازه و نارس آن به نام چغاله یا پوست ریشۀ دندان را تقویت کرده و مسکن حرارت دهان است. خوردن آن با انجیر ضد هاری است. خوردن شکوفۀ آن برای مردان مفید و برای زنان مضر است. مصرف بادام برای بانوان باردار و شیرده بسیار مفید است. مغز بادام را اگر در شیر بجوشانید و گرم گر م بخورند برای سینه نافع خواهد بود برای رفع ترک دست آن را با روغن کاکائو با آتش ملایمی طبخ تهیه نموده و بر جای ترک دست قرار دهند
برای معالجۀ رماتیسم و فلج کبدی  و کلیه بادام تلخ را کوبیده و به شکل ضماد در آورده و آن را بر روی نقاط درد بگذارند تا رفع شود
بادام به علت ثقیل بودن و دیر هضمی برای معده سرد و مرطوب مضر است و مصلح آن مصطکی است و نیز مهیج صفرا و مصلح آن شکر می باشد. بادام فاسد موجب پیچش شکم و از بین رفتن اشتها و موجب تهوع و غشی می شود که مصلح آن استفراغ نمودن و مصرف رب ترش است
طبیعت روغن آن معتدل در گرمی و سردی و تر کننده دماغ به نحو بارزی است مخصوصاً تازه آن. خواص آن تر کننده دماغ و خشک و رافع تورم و سرسام و ذات الجنب و همچنین حالت چرت زدن و خواب آلودگی را به صورت شربت یا بخور آن به از بین می برد. در ترکیب با شکر  و کتیرا برای سرفۀ خشک و باز کردن صدا و ریه و نرم نمودن امعاء و رفع مضار داروهای مسهله نافع و سودمند است
در ترکیب با حجرالیهود سائیده شده و آب گرم در خارج ساختن سنگهای کلیه و مثانه مجرب است. مقدار خوراک داروئی آن ۹ مثقال(۲/۴۴ گرم) تجویز شده است. چرب کردن مهره های پشت برای نقرس و رفع خمیدگی سالخوردگان مفید و غرغره آن با آب گرم برای رفع گرفتگی گلو مؤثر و برای احشاء ضعیف مضر است که مصلح آن مصطکی است برگ تازه آن مسهل و خشک آن قابض و برطرف کننده اسهال است. در رفع سموم  مارگزیدگی از دستورات میرفندرسکی است که می فرماید: برگ انجیر و برگ جوز را به هم بکوبد و با روغن بادام مخلوط کند و بخورد و یک ساعت صبر کند، زهرمار را با عرق از بدن او خارج می شود
افعال و خواص دیگر آن: مفتح و حافظ قوتها و حافظ جوهر دماغ خصوص با نبات و جالی[۱] اعضای باطنی و مقوی باصره[۲] و ملین طبع و حلق و موافق سینه و شیره آن با شکر جهت سرفه و خشونت سینه و حنجره و ربو[۳] و ذات الجنب[۴] و حبس نفث الدم[۵] و با نصف آن زفت جهت قطع سرفه از مجربات و سنون پوست صلب سفید آن که سوخته باشند و به سر حد رمادیت نرسیده باشد جهت تقویت لثه و دندان و جلای آن می باشد. ملین اعضای باطنی و بطن به سبب جلایی که دارد و جهت قرحه امعا و مثانه و زحیر[۶] حادث از رطوبت معده و مولد منی و مسکن حدت آن و حدت بول و مسمن بدن[۷] و با شکر کثیر الغذا و ملین طبع و مفتح با انجیر نیز ملین و جهت قولنج نافع و بادام مطحون[۸] ثقیل[۹] بر معده و بطی النزول از آن و رهشی[۱۰] سریع النزول تر از آن و بادام مربا در تغذیه و فربه نمودن بدن بهتر و در اصلاح گرده[۱۱] قوی الاثر و بو داده آن مقوی معده و قابض و رافع ترهل[۱۲] و سستی آن و مقوی باه و زیاد کننده منی و لعق نمودن[۱۳] مقدار یک جوزه معتدل از آن با عسل جهت درد جگر و سرفه و تحلیل ریاح[۱۴] خصوص ریاح گرده و ثمر تازه نارس آن که چغاله نامند با پوست مقوی بن دندان و مسکن حرارت دهان به سبب برودت و یبوست پوست آن و شکوفه آن محرک باه مردان و قاطع باه زنان. آن آن

فرستادن پیام ...
تماس با کارشناسان فروش از طریق واتساپ
با سلام، به پشتیبانی شرکت عطارد سبز خوش آمدید، در حال حاضر با کارشناسان ما در ارتباط هستید ... در صورت تمایل پیام بفرستید.