کبد و درمان

مقالاتکبد و درمان

جگر گرم را رگ با سلیق زنند و آب تخم خرفه دهند یا سکنگبین و آب کسنی و آب عنب الثّعلب و شراب زرشک و کشکاب به روغن بادام دهند و طبع را به آن میوه‌ها یا به آب کسنی و عنب الثّعلب و خیار شنبر در وی حل کرده نرم کنند و اگر طبع نرم بود قرص طباشیر دهند بدین صفت: بگیرند طباشیر و گل ارمنی و شاه بلوط و بزر حماض و زرشک پاک کرده و گل سرخ و صمغ بریان کرده و سرطان بریان کرده راستار است بکوبند و بپزند و شربت سه درم با ربّ آبی و ضمادی از صندل و گل و تراشه کدوی تر و برگ مورد و اندکی مصطکی و دارچینی و آب عنب الثّعلب و آب برگ مورد و آب کوک سازند. جگر سرد را زبان سپید بود و رنگ روی رصاصی و بول غلیظ و اشتها باشد و لیکن دشوار گوارد. علاج: ماء الاصول دهند با
روغن افسنتین و روغن بادام تلخ و دو دانگ سنگ جگر گرگ خشک کرده و کوفته و دانگی ریوند چینی با مقداری گلشکر موافق بود سه روز پیوسته دهند و اگر سر شب وقت خواب اثاناسیای بزرگ دهند صواب بود و ضماد از این نوع سازند. بگیرند مصطکی و صبر و افسنتین رومی از هر یکی دو درم عود خام و مشک و سنبل از هر یکی سه درم زعفران یک درم با موم روغن یاسمین بسرشند و برنهند و قرص ریوند نافع بود. صفت آن: بگیرند ریوند هشت درم فوه لک مغسول از هر یکی چهار درم، تخم کرفس و افیون و غافت از هر یکی سه درم، بکوبند و بپزند و به سکنگبین بسرشند و اقراص کنند، شربت یک مثقال با گلشکر و این اقراص اندر تبها و بیماری‌های بلغمی سود دارد و کسی را که زخمی رسیده باشد سود دارد و معجون امرو سیاجگر سپرز سرد را سود دارد و اندر ابتدای استسقا هم سود دارد و سدّه بگشاید و سنگ گرده و مثانه بریزد و بیرون آرد. صفت آن: بگیرند دوقو و زیره کرمانی و عود بلسان و سلیخه و قردمانا و تخم کرفس و فقاح اذخر از
هر یکی یک درم دارفلفل و قسط و فلفل سپید از هر یکی نیم درم، مر صافی سه درم، حبّ الغار ده عدد و بیخ و زعفران از هر یکی دو درم، انگبین مصفّی بسرشند، شربت یک بندق اندر آب گرم. صفت اثاناسیای بزرگ بیماری جگر و سپرز را که از بلغم و سودا
بود همه را سود دارد و بادهای غلیظ اگر در احشا و رحم باشد و ریش روده که از بلغم شور بود همه را سود دارد و تنگی نفس و قی و نفث خون و اسراف حیض و اسهال بلغمی باز دارد و درد گرده و مثانه را زایل کند در جمله منفعت این معجون منفعت فلونیاست بگیرند مرو زعفران و افیون و جندبیدستر و بزر البنج و قسط و قردمانا و تخم خشخاش و سنبل و غافت و سروی بز راستا راست سوخته و جگر گرگ خشک کرده راستا راست به انگبین بسرشند و از پس شش ماه به کار دارند، شربت از نیم درم تا یک درم در آب کسنی یا در آب شبث.

فرستادن پیام ...
تماس با کارشناسان فروش از طریق واتساپ
با سلام، به پشتیبانی شرکت عطارد سبز خوش آمدید، در حال حاضر با کارشناسان ما در ارتباط هستید ... در صورت تمایل پیام بفرستید.