آب اوردن شکم

مقالاتآب اوردن شکم

داروهاى مؤثر بر این بیمارى مثل معالجه و درمان ((نارسائى کبد در حالت سردى )) است .
پاکسازى بدن از جرم و رسوبات بیمارى با ایارج فیقرا میسر است .
تریاق اربعه ۵ گرم با ماءالاصول مفید است .
زنیان و انیسون از هر کدام ۵ گرم جوشانده میل نمایند (صبح و عصر)
زنیان ۵ گرم ، تخم کرفس ۱۰ گرم جوشانده دو روز مصرف نمایند.
نسخه :
هلیله سیاه ۱۵ گرم
غاریقون ۵ گرم
تربد ۱۰ گرم
عسل ۲۵۰ گرم
با عسل مخلوط کره روزى سه قاشق مربا خورى .
اگر بدن ورم داشته باشد براى خروج آن از داروهاى فوق بکار برده میشود. و داروهاى زیر را هم مى توان بر بدن ضماد کرده تا در خروج ورم کمک نماید.
بوره ارمنى را با بابونه آمیخته در آب جوش حل کرده ضماد کنند یا نمک را در پیه گاو حل کرده یا زراوند گرد را در روغن سوسن و یا دارچین ، (سلیخه ) و وج را کوبیده با روغن سوسن بمالند این داروها را بهرجائى که ورم داشته باشد اگر مالیده شود آن عضو کوچک شده و یا لاغر مى شود این لاغر کردن را مى توان از شن داغ و گرم که عضو در آن قرار گیرد، استفاده کرد، حتى میتوان بیمار را لخت کرده بدن او را غیر از سر، در زیر شن پنهان کرد، البته باید مراقبت کرد که شنها خیلى داغ نباشد که بدن بیمار را بسوزاند، آب چشمه هاى گوگرددار نیز براى لاغر کردن بدن براى دردهاى مفصلى که با ورم تواءم باشد خیلى مفید است ، شستن بدن در آب دریا نیز باعث لاغر شدن مى گردد.
شربت هلیله ، شربت گل سرخ ، شربت گل بنفشه ، براى پاکسازى بدن از املاح و جرم اضافى ، بسیار نافع است (مثل املاح صفراوى ).
نظریه ابن سینا
مبتلایان به آب آوردن انساج ، اگر مدتى زیاد انار مصرف کنند در بهبودى آنها خیلى مؤثر است یا رب انار را شربت کرده هر روز سه مرتبه میل کنند. دادن آب ترب و سکنجبین به مدت خیلى زیاد مثلا سه ماه از پیشرفت بیمارى جلوگیرى کرده گاهى ممکن است بهبودى کامل به دست آید شیر شتر نیز به همین طریق موثر است لاکن براى گرم مزاجان خوب نیست ، معتقدند که بجاى آب و غذا فقط شیر مصرف شود، شیر خر هم چنین خاصیتى را داراست ولیکن بایستى به مدت چند ماه داده شود بجاى شیرهاى فوق میتوان هر روز صبح براى یک ماه این نسخه را به کار برد.
نسخه :
عرق گل ، عرق مورد عرق فرنجمشک ، از هر کدام نصف لیوان روزانه میل شود. اگر روزانه ۵ گرم انیسون را نرم کوبیده با عرقهاى فوق بکار برند اثرات بیشترى به دست خواهد آمد این دستورات براى زیادى آب انساج و شکم هر دو مفید است .
اگر آب فقط در شکم باشد و صفاق پر از مایع گردیده باشد دستورات زیر مفیدتر است .
۱- پاکسازى بدن ۲ کم کردن غذا و مایعات مخصوصا آب ۳ دادن داروهاى مدر ۴ مصرف شربت ریشه کاسنى ، تخمه کاسنى ، ریشه بادیان ، تخم بادیان ، تخم کرفس ، شربت ریشه کرفس ، تخم کشوث ، تخم خربزه و ترنجبین داروها را نیم کوب کرده جوشانیده ترنجبین و تخمه جات را شیره کش کرده با هم صبح ناشتا هر روز میل نمایند (مقدار داروها هر کدام ۱۵ گرم ، تخم خربزه و خیار از هر کدام ۵۰ گرم ، ترنجبین ۱۰۰ گرم ) داروهاى فوق را میتوان همراه با عرق نعناع مصرف نمود شیر شتر و تریاق اربعه را نیز میتوان تواما بکار برد، آب برگ کاسنى و آب ترب با هم مفید مى باشند.
نسخه:
مرزنجوش ۱۵گرم
گل سرخ ۵گرم
ریشه کاسنى ۲۰گرم
این جوشانده براى ۶ روز صبح و عصر میل نمایند.
بیماران مبتلا به اسیت یا مایع درون شکم ، بایستى چند ماه از خوردن آب خوددارى کرده بجاى آن عرق کاسنى بنوشند و در ضمن معالجه داروهاى زیر را که مقوى کبد است ، بکار برند:
مثل افسنطین ، تخم کشوث ، غافث ، ریشه کاسنى ، تاجریزى ، سنبل ، و ریوند خوردن روزانه ۵ گرم از جوشانده برگ نیلوفر به مدت زیادى تاءثیر در بهبودى بیمار خواهد داشت .
نسخه :
آب کاسنى ریشه خرفه و سکنجبین هر سه تواءم در بر طرف کردن مایع شکم مؤثر است .
آب انار گل سرخ ، غافث ، تخم کشوث و شکر یا آب انار طباشیر و کاسنى و بادیان و تخم کرفس و عاقرقرها و سکنجبین و یا مصطکى را با افتیمون و تخم کرفس کوبیده در سکنجبین ریخته مصرف نمائید.

فرستادن پیام ...
تماس با کارشناسان فروش از طریق واتساپ
با سلام، به پشتیبانی شرکت عطارد سبز خوش آمدید، در حال حاضر با کارشناسان ما در ارتباط هستید ... در صورت تمایل پیام بفرستید.